Prírodoveda

Všetko, čo sme sa zatiaľ dozvedeli:

 • objem
 • čas
 • teplota
 • sila
 • hmotnosť
 • pevné, kvapalné a plynné látky
 • voda a vzduch
 • pozemská a vesmírna príroda
 • živé a neživé prírodniny
 • prírodné deje
 • využívanie a ochrana prírody

Čo nás čaká???

 • neživá príroda

 • pôda
 • nerasty a horniny